Zajęcia w PWD zawieszone!

W związku z decyzją Wojewody Małopolskiego o zawieszeniu działalności placówek wsparcia dziennego na tereni województwa małopolskiego (http://muw.pl/PressArticlePage.aspx?id=11911) Kierownik Placówki Wsparcia Dziennego dla dzieci i młodzieży w Niedarach informuje, że ZAWIESZA WSZYSTKIE ZAJĘCIA OD DNIA 12 MARCA DO DNIA 25 MARCA 2020 r.

W związku z powyższym wychowankowie NIE PRZYCHODZĄ do Placówki Wsparcia Dziennego dla Dzieci i Młodzieży w Niedarach od dnia dzsiejszego.

Poniżej zamieszczamy treść polecenia Wojewody Małopolskiego

„Na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374) w celu zapobiegania rozprzestrzenianiu się choroby zakaźnej COVID-19 wywołanej wirusem SARS-CoV-2

polecam

czasowe zawieszenie działalności, na terenie województwa, w terminie od dnia 12 marca 2020 r. do dnia 25 marca 2020 r. w:

a) placówkach wsparcia dziennego;

b) centrach integracji społecznej;

c) klubach integracji społecznej;

d) dziennych domach i klubach seniora;

e) środowiskowych domach samopomocy;

f) warsztatach terapii zajęciowej.

Zgodnie z art. 11 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych wojewoda może wydawać polecenia obowiązujące wszystkie organy administracji rządowej działające w województwie i państwowe osoby prawne, organy samorządu terytorialnego, samorządowe osoby prawne oraz samorządowe jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej w związku z przeciwdziałaniem COVID-19. Polecenia podlegają natychmiastowemu wykonaniu.”