„Dostawa i montaż wyposażenia Placówki Wsparcia Dziennego dla Dzieci i Młodzieży w miejscowości Niedary, Gmina Drwinia”

Placówka Wsparcia Dziennego dla Dzieci i Młodzieży w Niedarach ogłasza przetarg nieograniczony zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2017.1579 t.j. z dnia 2017.08.24) na realizacje zadania pn.: „”Dostawa i montaż wyposażenia Placówki Wsparcia Dziennego dla Dzieci i Młodzieży w miejscowości Niedary, Gmina Drwinia” dofinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020

Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami są:

a) w zakresie przedmiotu zamówienia:

Rafał Hajduk – Koordynator Projektu
tel. 12 284 98 14

Dariusz Jeliczko – Asystent Koordynatora Projektu
tel. 12 284 98 13

b) w zakresie postępowania:

Anna Topór – Specjalista ds. zamówień publicznych
tel. 12 284 98 21

Szczegółowe informacje zawarte są w poniżej podanym linku oraz w zakładce „Zamówienia publiczne”.

http://przetargi.propublico.pl/OgloszeniaSzczegoly.aspx?MasterPage=EmptyMasterPage&id=45439