Rusza rekrutacja do placówki wsparcia dziennego w Niedarach.

Od dnia 11 kwietnia 2019 roku rusza pierwsza rekrutacja do Placówki Wsparcia Dziennego w Niedarach.

Utworzenie Placówki Wsparcia Dziennego ma na celu wspieranie dzieci i młodzieży w rozwijaniu swoich umiejętności zarówno w zakresie edukacji jak i rozwoju interpersonalnego. Placówka powstała w budynku byłej szkoły w Niedarach, który został wyremontowany i dostosowany do pełnienia nowej funkcji.

Wszystkie informacje i formularze związane z rekrutacją dostępne są:
– w siedzibach wszystkich 5 szkół podstawowych na terenie Gminy Drwinia,
– na dzienniku podawczym Urzędu Gminy Drwinia, Drwinia 57, 32-709 Drwinia, parter budynku
– w biurze koordynatora projektu w budynku Urzędu Gminy pok. 11
– w siedzibie GOPS w Drwini – pokój pracownika socjalnego
oraz na stronach internetowych Gminy Drwinia – www.drwinia.pl, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Drwini – www.gopsdrwinia.naszops.pl, Placówki Wsparcia Dziennego dla Dzieci i Młodzieży w Niedarach – www.pwd.drwinia.pl
Pierwsza rekrutacja rozpocznie się od dnia 11 kwietnia 2019 roku i będzie trwała do dnia 10 maja 2019 roku. Następnie prowadzona będzie w trybie ciągłym.

Dokumenty rekrutacyjne podpisuje: rodzic lub opiekun prawny dziecka. Każdy rodzic przed wypełnieniem dokumentów powinien zapoznać się z Regulaminem rekrutacji.

Kompletną dokumentacje rekrutacyjną (Formularz rekrutacji) należy złożyć w zamkniętych kopertach z napisem „Rekrutacja do PWD w Niedarach”
– na dzienniku podawczym Urzędu Gminy Drwinia, Drwinia 57, 32-709 Drwinia, parter budynku
– na dzienniku podawczym Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Drwini, Drwinia 57, 32-709 Drwinia.
Pierwsza rekrutacja zakończy się w terminie – 10 maja 2019 roku o godzinie 15.30. Dokumentacja złożona po tym terminie nie będzie brana pod uwagę w ramach pierwszej rekrutacji do projektu.

W wyjątkowych przypadkach (wysoki stopień niepełnosprawności) dopuszcza się po uprzednim wcześniejszym poinformowaniu Realizatora przesłanie kompletnej dokumentacji w wersji elektronicznej (podpisany skan dokumentacji) na adres pwd@drwinia.pl. Termin przesłania takiej dokumentacji na elektroniczną krzynkę pocztową w ramach pierwszej rekrutacji upływa 10 maja 2019 roku o godziny 15.30.

Decyzję o przyjęciu dziecka do placówki podejmie Komisja Rekrutacyjna na podstawie kryteriów określonych w regulaminie rekrutacji.

Działania realizowane w ramach projektu pn. „Utworzenie Placówki Wsparcia Dziennego dla Dzieci i Młodzieży w Gminie Drwinia” są współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne Poddziałanie 9.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne w regionie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014- 2020. Typ projektu C wsparcie dla tworzenia i/lub działalności placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży.

Niezbędne dokumenty:

1. Regulamin rekrutacji

2. Formularz zgłoszeniowy