Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych
z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, że:

1) Administratorem danych osobowych jest Placówka Wsparcia Dziennego dla Dzieci i Młodzieży w Niedarach, Niedary 24, 32-813 Uście Solne reprezentowana przez Kierownika.

2) Został powołany inspektor danych osobowych i ma Pani/Pan prawo kontaktu z nim za pomocą adresu e-mail skarbnik.audyt@onet.pl

3) Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie:

– art. 6 ust. 1 lit. c) w celu realizacji zadań ustawowych określonych m.in. w Ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,

– art. 6 ust. 1 lit. b) w celu realizacji zawartej z Panią/Panem umowy,

– art. 6 ust. 1 lit. a) na podstawie zgody – wyłącznie w celu wskazanym w treści udzielonej zgody.

4) Odbiorcą danych osobowych mogą być podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa oraz podmioty, którym administrator zleca wykonanie czynności, z którymi wiąże się konieczność przetwarzania danych (podmioty przetwarzające).

5) Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

6) Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów, a po tym czasie przez okres wymagany przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

7) Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, a także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

8) W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.

9) Podanie danych osobowych jest obowiązkowe w sytuacji, gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.

10) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegały automatycznego profilowaniu.