Ogłoszenie o zamówieniu – usługi społeczne – Organizacja czasu wolnego, zabawy i zajęć sportowych oraz rozwoju zainteresowań dla podopiecznych Placówki Wsparcia Dziennego dla Dzieci i Młodzieży w Niedarach w wieku 6-18 lat, na terenie Gminy Drwinia

Placówka Wsparcia Dziennego dla Dzieci i Młodzieży w Niedarach ogłasza zamówienie na usługi społeczne które obejmuje wybór Wykonawcy świadczącego usługi organizacji czasu wolnego, zabawy i zajęć sportowych oraz rozwoju zainteresowań dla podopiecznych Placówki Wsparcia Dziennego dla Dzieci i Młodzieży w Niedarach w wieku 6-18 lat, na terenie Gminy Drwinia w ramach projektu pn.: „Utworzenie placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży w Gminie Drwinia” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (Numer projektu: RPMP.09.02.01-12-0366/17)

Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami są:

a) w zakresie przedmiotu zamówienia:

Jan Chojka – Kierownik Placówki Wsparcia Dziennego dla Dzieci i Młodzieży w Niedarach
tel. 12 281 70 15

b) w zakresie postępowania:

Anna Topór – Specjalista ds. zamówień publicznych
tel. 12 284 98 21

Szczegółowe informacje zawarte są w poniżej załączonej dokumentacji:

Ogłoszenie o zamówieniu – usługi społeczne

Formularz oferty

Oświadczenie na temat wykształcenia i kwalifikacji osób

Projekt umowy

Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o udzieleniu zamówienia